Mr. Ritik Rathore

Mr. Ankit Choudhary

Mr. Naresh Yadav Maddasani

Mr. Nawale Rutvik Dadabhau

Mr. Abhinav Raj singh

Mr. Shahrukh Bag

Ms. Yellapragada Lakshmi Priya